Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky SIMONDS

Vysoká kvalita a tradícia pílových pásov SIMONDS spolu s našimi perfektnými zvarmi vám dávajú istotu najlepšieho výberu.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode simonds.cz. Internetový obchod prevádzkuje firma Dudr Company s.r.o. Sídlo firmy: Dudr Company s.r.o., Do polí 563, Zlín 760 01, IČ: 29305489, DIČ: CZ29305489. Prevádzkareň: Dudrsaw s.r.o., Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2. Kedy a ako dostanem tovar?

Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a nami zaevidovaná. Väčšina bežného tovaru je skladom, teda ho expedujeme priebežne. Budeme vás kontaktovať. V Českej republike vám dorazí zásielka do 1-2 dní od expedície na vami zvolenú adresu. Na Slovensko do 2-4 dní.

3. Doprava

Pre dopravu v Českej republike a na Slovesku používame prepravcu DPD. Tovar je zasielaný na dobierku, na faktúru, alebo je možné ich vyzdvihnúť osobne.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu simonds.cz sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu simonds.cz kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 7. Ceny pílových pásov sú uvedené vrátane zvaru.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Všetok ponúkaný tovar na internetovom obchode simonds.cz je upravený podľa priania zákazníka, teda kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 od kúpnej zmluvy. 

6. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka a § 14 ods. 1 a § 20d a nasl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotrebiteľa oznamuje predávajúci, že s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa spotrebiteľ môže obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, a to na internetových stránkach www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Pre vylúčenie pochybností žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje možnosť spotrebiteľa obrátiť sa so svojím nárokom na civilný súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedenú v internetovom obchode simonds.cz, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. Storno objednávky nemôže zákazník vykonať. V každom prípade je nutná dohoda s predajcom.
 4. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl.